رانت ارزی سوپرنجومی و ضدتولید تجهیزات پزشکی

‏ معادل ریالی میزان ارز دریافتی یک شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی حدود ۴.۹ همت در سال بوده که طی ۵ سال گذشته به نرخ روز حدود ۲۴ همت ارز سوبسیدی دریافت کرده است! میانگین ارز دریافتی این شرکت در یکسال ۴۰ درصد از کل بودجه معاونت علمی در ۱۴۰۲ بیشتر بوده است!/تسنیم

رانت ارزی سوپرنجومی و ضدتولید تجهیزات پزشکی

انتهای پیام/