تبلیغات

جدول تعرفه تبلیغات

محل نمایش تعرفه (تومان)
گوشواره راست 900.000
گوشواره چپ 900.000
بنر پایین ستون چپ 500.000