​حکم انتصاب مهندس حسنی بعنوان مدیر شرایط اضطرای پتروشیمی های منطقه پارس

تاریخ انتشار : 1401/2/21 07:05

پیام اقتصاد آنلاین : حکم انتصاب مهندس حسنی بعنوان مدیر شرایط اضطرای پتروشیمی های منطقه پارس

 


آخرین خبرها